Bästa aktieägare och alla ni andra, som är intresserade av nydanande, miljövänlig teknik!
Vi har nu tagit ett avgörande steg mot förverkligandet av vår flytande kraftstation. Nedan finner ni en sammanfattande beskrivning på vad det hela går ut på:

”EXIM™ FLYTANDE KRAFTSTATION

Avsedd för laddning av batterier med elenergi producerad av en strömturbin*), som är kopplad till en generator och med solceller för back up.

Flytenheten består av en ponton, på vilken strömturbinen och solcellerna monteras. Den förankras i floder och andra vattenleder, främst i utvecklingsländer på platser utan fast elnät.
Med tanke på att floderna ofta är viktiga transportleder, att det finns risk för flytande föremål och att de kan ha kraftigt varierande djup och strömhastighet under torr- resp. regnperioder, har hänsyn tagits till detta vid utformningen och konstruktionen av enheten.

Pontonen förses därför med varningslampor/lanternor, som uppfyller internationella sjöregler, och med kraftigt påseglingsskydd. I fören monteras galler. Turbinen monteras höj- och sänkbar. Vid kraftiga vattenflöden, > 5 m/s, kan turbinen lyftas till däcksnivå med på pontonen monterad lyftkran. Strömturbinen monteras centralt av stabilitetsskäl. Då pontonen kan påverkas av turbinens vridkraft vid kraftiga flöden, förses akterdelen med tyngder i form av släpkedjor, för att motverka att fören trycks ned och som också håller pontonen stabil i strömriktningen.

Grundutförandet av kraftstationen är anpassad till ett vattendjup om ca 2,25 m, då bästa effektivitet uppnås. I detta utförande fungerar turbinen, i det extremfall då pontonen står på botten av vattendraget, som vindturbin. Denna fungerar vid såväl förlig som akterlig vindriktning. Turbinen fungerar även tillfredsställande vid mindre vattendjup (ca 1,50 m) men kan då inte utnyttjas som vindturbin. Vid större vattendjup anpassas turbinens läge till detta.

Kraftstationen levereras som byggsats i en 20 fots container, vilken är förberedd för permanent användning på plats. I containern finns batterier, med kapacitet anpassad till aktuellt energibehov, monterade och färdiga för enkel inkoppling till omformare och batteriladdare. Inkoppling av inkommande starkströmskabel och utgående svagströmskablar är förberedd. I containern finns också en mindre verkstadsenhet förberedd för normalt underhåll och service.

Designstudier är nu avslutade och detaljutformning påbörjad. Inom kort kommer offertunderlag att sammanställas för en komplett flytenhet, som ska testas i ett lämpligt svenskt farvatten. Efter nöjaktiga prov, kommer den att exporteras FOB svensk hamn och då troligen till Angola, där man har visat mycket stort intresse för denna produkt och inväntar en leverans så snart testerna är klara.

*) Utvecklad av Exim Strömturbiner AB, som är ett privat, svenskt aktiebolag.
Strömturbinen marknadsförs under namnet EXIM™

©IP”

För att nu kunna bygga en fullskalig prototyp för utprovning, först i Sverige och sedan i Angola, behöver vi kapital.

AB Nya Samtrade har närmare 200 000 B-aktier att sälja. Priset är tre (3) kronor per aktie och vid full utförsäljning räcker det till för att bygga den första stationen. Minsta post är 1000 aktier.

Efter utförda tester kommer anläggningen att offereras till Angola.

Ni tålmodiga aktieägare har hjälpt oss att komma så här långt. Det har tagit väldigt lång tid att komma hit beroende på de genomgripande studier, som behövt göras för att möta de stora tekniska problem, vilka uppstår då man utnyttjar strömmande vatten med denna typ av turbin.

VI TROR NU ATT VI HAR LYCKATS ANPASSA VÅR KRAFTSTATION TILL DESSA!

Vi sänder detta mail endast till de aktieägare, som har uppgivit sin e-mailadress. Om du själv har några vänner och bekanta, som skulle kunna vara intresserade av att köpa några poster av dessa ”restaktier”, så är vi tacksamma om du vill vidarebefordra detta erbjudande till dem.

Då du bestämt dig för att köpa, sätt in summan på AB Nya Samtrades affärskonto hos Swedbank 8381-6,903 690 045-5, tack!
Vi kommer, då beloppet är registrerat på vårt konto, omedelbart att översända ett utdrag ur aktieboken, som bekräftar köpet och samtidigt utgör det legala beviset på att du äger dessa aktier.

Vallentuna den 15 augusti 2016

Vallentuna 2016-05-17

Styrelsen

PS! Följ oss på vår (nya) hemsida www.eximab.se. DS! EXIMAB