Bästa aktieägare och alla ni andra, som är intresserade av nydanande, miljövänlig teknik!:

”EXIM™ FLYTANDE KRAFTSTATION

Avsedd för laddning av batterier med elenergi producerad av en strömturbin*), som är kopplad till en generator och med solceller för back up.

Flytenheten består av en ponton, på vilken strömturbinen och solcellerna monteras. Den förankras i floder och andra vattenleder, främst i utvecklingsländer på platser utan fast elnät.
Med tanke på att floderna ofta är viktiga transportleder, att det finns risk för flytande föremål och att de kan ha kraftigt varierande djup och strömhastighet under torr- resp. regnperioder, har hänsyn tagits till detta vid utformningen och konstruktionen av enheten.

Pontonen förses därför med varningslampor/lanternor, som uppfyller internationella sjöregler, och med kraftigt påseglingsskydd. I fören monteras galler. Turbinen är höj- och sänkbar. Vid kraftiga vattenflöden, > 5 m/s, höjs turbinen automatiskt till däcksnivå. Strömturbinen monteras centralt av stabilitetsskäl. Då pontonen kan påverkas av turbinens vridkraft vid kraftiga flöden, förses akterdelen med tyngder i form av släpkedjor, för att motverka att fören trycks ned och som också håller pontonen stabil i strömriktningen.

Grundutförandet av kraftstationen är anpassad till ett vattendjup om ca 2,25 m, då bästa effektivitet uppnås. I detta utförande fungerar turbinen, i det extremfall då pontonen står på botten av vattendraget, som vindturbin. Denna fungerar vid såväl förlig som akterlig vindriktning. Turbinen fungerar även tillfredsställande vid mindre vattendjup (ca 1,50 m) men kan då inte utnyttjas som vindturbin. Vid större vattendjup anpassas turbinens läge till detta.

Kraftstationen levereras som byggsats i en 20 fots container, vilken är förberedd för permanent användning på plats. I containern finns batterier, med kapacitet anpassad till aktuellt energibehov, monterade och färdiga för enkel inkoppling till omformare och batteriladdare. Inkoppling av inkommande starkströmskabel och utgående svagströmskablar är förberedd. I containern finns också en mindre verkstadsenhet förberedd för normalt underhåll och service.

Designstudier är nu avslutade och detaljutformning påbörjad.