STYRELSENS ORDFÖRANDES REDOGÖRELSE

Bästa aktieägare

Exim fortsätter att utvecklas trots att vi inte hört av oss på länge med vare sig nyheter eller annan information om vad som händer i vårt bolag. Detta har dock inte bara berott på passivitet från vår sida, utan kanske främst på att vår hemsida blev ”hackad” och omöjlig att använda. Detta har nu rättats till och vi har nu lanserat vår nya

HEMSIDA
www.eximab.se (d.v.s. samma adress som tidigare).

Vår nya hemsida är tekniskt utformad enlig de senaste landvinningarna inom detta område. Den är nu lika lättläst på läsplatta som på mobil som på dator.

Vi har på den nya hemsidan redogjort för vår företagspolicy och gjort det lättare att informera om pågående utveckling. Som ni kan läsa inriktar vi nu hela vår marknadsföring på utvecklingsländerna, där den stora potentialen för våra strömturbiner finns. Hemsidan har därför engelska som grundspråk för att nå ut till dessa länder. Detta har skett efter studier av i första hand olika analyser som utförts av flera universitet runt om i världen och annan marknadsbevakning i offentliga och privata media.

VARFÖR NU DESSA MARKNADER?

Entydigt visas att efter stora och små vattendrag bor miljontals människor i utvecklings-länderna, utan tillgång till elenergi, varför man i många fall får tillgripa hälsovådliga metoder för att överhuvudtaget kunna överleva, inte minst genom att exempelvis tvingas använda diesel- eller bensindrivna generatorer.

Jag citerar en artikel i SvD från februari i år som belyser detta problem:

”Luftföroreningar kostar: Enligt ny tysk forskningsrapport ger de en förkortad livslängd på i genomsnitt tre år för de 600 miljoner indier som är värst utsatta.
De stora utsläppskällorna är kolkraft, trafikavgaser från diesel, sopförbränning och utsläpp från industrier. Många indiska hushåll eldar inomhus för att kunna laga mat, vilket kanske låter mysigt men i längden direkt livsfarligt. ……..
Grundläggande för att minska luftföroreningarna är att bygga ut och förbättra elnätet. ……”

Jag citerar här också en forskningsrapport (på engelska) framlagd på www.acedemia.edu, som visar på den stora potential det finns för våra strömturbinkraftverk.

Författare Omar Yakob

”Hydrokenetic is a recently introduced type of hydropower energy, having been proven as the most effective and predictable renewable energy source available around the world, especially in rural and areas without electrification.Most of these sites are dependent on small and microscale stations to produce cheap but abundantly available and effective electrical energy. Hydrokenetic energy that can be harnessed from the flow of water in the irrigation and rainy channels is a promising technology in countries with vast current energy. ……”


Under vårt arbete med att utforma en väl fungerande och kostnadseffektiv kraftstation har vi stött på många

UTMANINGAR

Tidigare teoretiska beräkningar och genomförda vetenskapliga- och fälttester har visat sig inte hålla måttet. Projektet Västanfors visade att strömturbinen har mycket dålig eller ingen effekt (< 10%) i alltför turbulenta vattendrag. Strömturbinens känslighet för turbulens med starkt varierande rotationshastighet gör den inte lämplig att utrustas med växellåda för produktion av växelström. Av denna anledning har turbinen utvecklats för sakta strömmande vatten med en synkron-generator för laddning av batterier. Med batteriteknik som utvecklas i rekordfart, blir vår turbin ytterst attraktiv och i utvecklingsländerna kan batterierna innebära ett tekniksprång förbi fasta ledningar, (som ofta inte kommer i drift inom årtionden, om ens då) precis som mobilerna gjort på telefonsidan. Kraftigt varierande vattendjup under torr- och regnperioder ställer krav på höjdreglerbar turbin. Vidare har studier av vattenleders topografi visat det olämpligt att bygga betong eller andra fundament i strandkanterna. Turbinerna kommer också för nära strandkanten, vilket menligt påverkar dess effektivitet. Vi har därför utvecklat en

FLYTANDE KRAFTSTATION

Fördelar: Kan förankras i mitten av strömfåran och/eller där man oftast får den bästa och ostörda vattenströmmen.
Nackdelar: Kan hindra båttrafik och att oftast skräp av allahanda slag flyter i strömfåran.

Uppbyggnad: Flytenheten består av en pontonflotte med en automatisk höj- och sänkbar turbin. Pontondäcket är täckt med solceller, som också laddar batterier, främst när vattenståndet är lägst, vilket oftast sammanfaller med då man har flest soltimmar. Elenergin (A/C) överförs till land med en starkströmskabel. På land finns energiomvandlare och batterienheter färdiga att kopplas till ett svagströmsnät (12 eller 24 V D/C).

KONTRAKT

I början av 2015 tecknades ett avtal om samarbete med ett mycket väl etablerat företag i Angola, med kontakter på högsta regeringsnivå och kanske viktigast med Angolas energidepartement.

FRAMTIDEN

Styrelsen arbetar nu för att finna en majoritetsägare med a) antingen ekonomiska resurser att utveckla företaget i den riktning vi arbetar i nu eller b) med intresse att förvärva aktieägarstocken och notera bolaget utan strömturbinerna. Exim Strömturbiner AB kommer då att fortsätta att utveckla strömturbinprojektet med på senare tid tagna kontakter med några välutbildade maskin- och eltekniker. Aktieägarna kommer fortlöpande att hållas informerade.

Parallellt arbetar vi med att införliva solceller i produktportföljen liksom olika värmepumpskoncept, främst luftvärmepumpar som nu finns för lågspänningsdrift.

Menton 2015-06-17

Inge Pettersson
Styrelsens ordförande